Per què és necessària la rehabilitació energètica dels habitatges existents?

Per què és necessària la rehabilitació energètica dels habitatges existents?

Fa temps que des de INCOVI pensem que la rehabilitació energètica dels habitatges existents és una de les millors opcions si ens plantegem millorar el medi ambient a través del sector de la construcció. Encara que no creiem que s’hagin de deixar de fer edificis d’obra nova, renovar els habitatges del parc immobiliari existent tindria un impacte molt important en la factura energètica del nostre país. És per aquest motiu que hem volgut dedicar aquest post a explicar quins són els problemes més habituals que trobem en els habitatges existents i quines són les causes que els provoquen, ja que només així entendrem fins a quin punt és necessària la rehabilitació energètica dels habitatges existents.

Abans de la crisi es compraven pisos i cases per viure-hi i també com a inversió, fenomen que s’ha aturat amb l’esclat de la bombolla immobiliària. La tendència actual és invertir en millorar allò que tenim per, a la llarga, poder estalviar-nos diners en calefacció, aire condicionat, aigua, etc. i solucionar moltes deficiències que els nostres edificis puguin tenir. Aquest fenomen s’accentua perquè una gran part dels habitatges construïts amb una antiguitat superior a 30 anys presenten problemes en l’envolupant tèrmica de l’edifici (façanes, cobertes, soleres, mitgeres, etc.) que provoquen un confort deficient en l’usuari. Aquesta situació implica, a l’hivern i a l’estiu, un consum d’energia excessiu per compensar el que l’edifici no regula. Resumint, que la majoria dels edificis del parc immobiliari s’han fet vells i resulta gaire bé imprescindible actuar-hi.

Els problemes que trobem més habitualment són:

 1. grans pèrdues tèrmiques a l’hivern
 2. excés de guanys solars a l’estiu
 3. infiltracions d’aire i aigua per les fusteries
 4. humitats i condensacions d’aigua a les parets, als vidres i als muntants
 5. equips i instal·lacions de baix rendiment o obsolets

Les causes que provoquen aquests problemes són:

 1. inexistència d’aïllament tèrmic en els elements de l’envolupant
 2. gruix insuficient de l’aïllament tèrmic
 3. protecció solar insuficient
 4.  falta d’estanquitat dels tancaments de les obertures exteriors
 5. segellats deficients
 6. ponts tèrmics
 7. manca de manteniment de les instal·lacions

Per què els habitatges es troben en aquesta situació?

Pel que fa a l’envolupant tèrmica, cal mencionar que fins a l’any 1979 els edificis es dissenyaven i construïen sense exigències tèrmiques; en aquella època tampoc no es feien controls dels materials ni de l’execució d’obra com ara. Per aquest motiu , l’any 1979, amb el Reial Decret 2479/1979, de 6 de juliol, es va aprovar la Norma Bàsica d’Edificació NBE-CT/79, sobre condicions tèrmiques dels edificis, en la qual es van establir, a més de mesures encaminades a l’estalvi energètic, altres aspectes tèrmics que incidien directament en la millora de l’habitabilitat i en el confort de les persones usuàries.

El 1987 la Generalitat de Catalunya va considerar necessària una nova regulació d’aquesta matèria que fos més restrictiva, que s’adaptés a la realitat constructiva del país i que precisés amb claredat les zones climàtiques de Catalunya, i va aprovar la Norma Reglamentària d’Edificació NRE-AT/87, sobre aïllament tèrmic dels edificis de nova construcció. Actualment els edificis d’obra nova han de complir amb el Código Técnico de la Edificación i el Decret d’Ecoeficiència, fet que encara deixa més obsolets els edificis construïts fa 30 anys.

Quins avantatges comporta la rehabilitació energètica?

En una rehabilitació energètica podem aconseguir estalvis de fins a un 85% del consum energètic d’un habitatge, depenent de les mesures que introduïm. Només millorant l’aïllament d’una casa construïda abans dels anys 80 reduirem aquest consum a la meitat i recuperarem la inversió en menys de 8 anys. Per tant, l’usuari final és el primer beneficiat de renovar energèticament el seu habitatge.

La normativa actual d’aplicació als edificis de nova construcció i grans rehabilitacions és molt més exigent pel que fa als requeriments tèrmics, però la part més important del consum energètic del parc d’habitatges es produeix en els  construïts abans de l’existència de la normativa d’aïllament.  Com sabeu, l’energia i l’aigua estan subvencionades per l’estat, per tant, fer més eficients els nostres edificis ajudaria a quadrar el dèficit actual. Invertir en rehabilitació energètica implicaria crear llocs de treball i reduir despeses tant a l’administració com a tots els ciutadans.

Deixa un comentari