Certificat d’eficiència energètica d’edificis existents: Procediment per obtenir l’etiqueta energètica

Certificat d’eficiència energètica d’edificis existents: Procediment per obtenir l’etiqueta energètica

Tal i com vam avançar en un post anterior titulat Certificat d’eficiència energètica d’habitatges existentstots els propietaris que venguin o lloguin un habitatge hauran de presentar el certificat d’eficiència energètica, conegut com etiqueta energètics. Tot i que aquesta llei havia d’entrar en vigor a partir del 2013, no ha estat fins a la publicació del  “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)” que s’ha establert la data a partir de la qual s’obliga a presentar aquest document.

El Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar delcertificat energètic per a edificis o  vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2. El Decret estableix l’obligatorietat de la certificació energètica d’edificis existents inclosos en el seu àmbit d’aplicació  amb els següents terminis:

  1. Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari: a partir de l’1 de juny de 2013.
  2. Edificis o parts d’edificis propietat d’una entitat pública amb una superfície total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic: a partir de l’1 de juny de 2013.
  3. Edificis o parts d’edificis propietat d’una entitat pública amb una superfície total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic: a partir del 9 de juliol de 2015.
  4. Edificis o parts d’edificis llogats d’una entitat pública amb una superfície total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic: a partir del 31 de desembre de 2015.

Aquest és el procediment necessari per obtenir el certificat d’eficiència energètica d’un edifici existent: 

1. Qualificació
Procediment tècnic de càlcul per a determinar el comportament energètic de l’edifici o part d’edifici i les possibles millores energètiques mitjançant qualsevol de les eines considerades com a documents reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a la certificació energètica d’edificis existents (CE3, CE3X i Calener). La qualificació energètica ha d’estar realitzada per un tècnic competent.

Al finalitzar el procés de qualificació energètica es generarà un informe que haurà d’incloure les recomanacions de millora que estableix el Reial Decret. Aquest informe no es considerarà un certificat d’eficiència energètica vàlid si no té l’aprovació de l’ICAEN que emetrà l’etiqueta energètica corresponent.

2. Certificació
És el tràmit  administratiu pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici mitjançant el certificat, l‘etiqueta d’eficiència energètica i la inscripció al Registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya.

L’ICAEN, com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d’inscripció al Registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica per verificar la correcta aplicació de la metodologia, tot garantint que la classe energètica assignada sigui la correcta.

3. Obtenció de l’etiqueta d’eficiència energètica
Un cop revisada i validada la documentació presentada, l’ICAEN enviarà l’etiqueta d’eficiència energètica al propietari de l’edifici amb validesa de 10 anys des de la seva data d’emissió.

Deixa un comentari