Com podem millorar l’aïllament de coberta

Com podem millorar l’aïllament de coberta

La coberta es l’element de l’edifici que sofreix en major grau les agressions externes, ja que és  la part de la pell de l’edifici amb més càrrega tèrmica i que rep més radiació. Els problemes habituals que es poden localitzar a les cobertes d’edificis existents són de dos tipus: la manca d’aïllament tèrmic, i les humitats o goteres al sostre de l’habitatge inferior per trencament de la impermeabilització.

Les cobertes es poden classificar en dos grans grups: les cobertes planes i les inclinades. A més, també poden ser ventilades o no ventilades. Són preferibles les cobertes ventilades, ja que ajuden a dissipar els guanys tèrmics del sol a la cambra d’aire existent entre l’acabat de la coberta i el forjat resistent. El tipus de coberta “a la catalana”, sistema molt utilitzat en els terrats de l’Eixample de Barcelona, o les conegudes plaques Onduline bajo teja són bons exemples de coberta ventilada. Tot seguit veurem com podem actuar en línies generals en cada tipus de coberta:

Coberta plana

La intervenció de rehabilitació energètica a les cobertes planes, col·locant aïllament tèrmic sobre la coberta existent, és més senzilla i eficient perquè es col·loca  l’aïllament a la cara exterior sobre la resta de materials de coberta. Això comporta millores associades a la protecció de la làmina d’impermeabilització —que es el material que sofreix en major grau els canvis de temperatura, i que li provoquen un envelliment accelerat— i també contribueix a la reducció de condensacions intersticials eliminant les taques d’humitat a la cara interior del forjat.

Coberta inclinada

En el cas de les cobertes inclinades, la intervenció és més complicada pel que fa a l’execució. També es pot fer per l’exterior, desmuntant prèviament les peces d’acabat (teules, pissarra, etc.), però el mes freqüent es incorporar l’aïllament per l’interior, dins la cambra d’aire (el mes adequat i eficient) o en plaques d’acabat fixades sobre el forjat interior o en cel ras.

Com heu vist, la millora de l’aïllament es pot fer per l’interior o per l’exterior de la coberta. Veiem quins són els principals avantatges i inconvenients dels sistemes d’aïllament tèrmic de les parts massisses de les cobertes:

Aïllament per l’interior de la coberta

Avantatges:

 1. Les superfícies interiors agafen ràpidament la temperatura d’ambient interior.
 2. Els panells sandvitx aporten un acabat estètic i de confort interior.
 3. Sistema de construcció en sec, sense utilització d’aigua.
 4. Possibilitat de desmuntar els elements en les solucions de fixacions mecàniques.
 5. Procés de muntatge ràpid i net.
 6. Permet passar les instal·lacions fàcilment pels elements del sistema.
 7. Són obres menors.

Inconvenients:

 1. Si es col·loca com a cel ras es perden uns 25 cm.
 2. Hi ha risc de condensacions, és aconsellable incorporar sistemes de renovació d’aire i ventilació.
 3. No s’aprofita la inèrcia tèrmica del suport.
 4. Hi ha certa dificultat en el muntatge.

Aïllament per l’exterior de la coberta

Avantatges:

 1. Aplicable a totes les cobertes.
 2. Evita els ponts tèrmics de coberta.
 3. Treball per l’exterior, sense desallotjar l’habitatge.
 4. No es perd altura útil de l’habitatge.
 5. Sistema de construcció en sec, excepte en el cas de projecció de poliuretà.
 6. Procés de muntatge ràpid i net. Sense fixacions o fixacions mecàniques.
 7. Possibilitat de desmuntar els elements. Fàcil de recuperar i/o reciclar.
 8. Permet col·locar paviment flotant amb cambra d’aire ventilada.
 9. Pot servir per recuperar sistemes tradicionals i millorar la integració en l’entorn.
 10. Ajuda a solucionar problemes, allarga la vida útil de la impermeabilització.

Inconvenients:

 1. Cal una preparació prèvia del suport.
 2. Cal projecte d’execució i la seva llicència corresponent.
 3. Cal col·locar una barrera de vapor a la part calenta i poden produir-se condensacions.
 4. Puja el nivell de la coberta, i podria donar-se el cas que s’hagin de modificar els ampits perimetrals de coberta.

Com heu vist, cada sistema es pot adequar a unes necessitats concretes. En línies generals, el sistema per l’exterior funciona millor per aïllar la coberta, però comporta més feina i un tipus de projecte més complexe. Si voleu convertir el vostre habitatge en una casa ecològica o simplement us esteu plantejant una millora de l’aïllament de façana, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari