972220594 info@incovi.com
Nova convocatòria d’ajuts per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Nova convocatòria d’ajuts per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Recentment s’ha publicat al DOGC la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per a l’any 2020.

Els ajuts volen ser un estímul perquè les comunitats de propietaris puguin realitzar les obres de rehabilitació en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici i mantenir el parc d’habitatges en condicions òptimes.

A continuació en destaquem els aspectes més rellevants.

Quines actuacions poden rebre l’ajut?

A les bases es recullen les actuacions susceptibles d’optar als préstecs:

1 Rehabilitació que afecta l’estat de conservació de l’edifici
2 Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat
3 Millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat 

Quin en poden ser els beneficiaris?

Les comunitats de propietaris solvents, amb índex de morositat inferior al ≤5%, tot i que hi pot haver casos especials que es poden considerar. 

Quins requisits s’han de complir?

Els edificis d’habitatges han de complir el següents requisits en tota la fase del procediment:

  1. a) Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge (no computa la planta baixa amb ús diferent del d’habitatge)
  2. b) Com a mínim el 50% dels habitatges han d’estar destinats a domicili habitual i permanent (propietaris o llogaters)

Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i l’Etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit. 

Quin és el pressupost protegible?

El pressupost protegible de les obres està constituït per:

a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial
b) Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra
c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió degudament justificades
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals

No són protegibles l’impost sobre construccions i obres (ICIO), les taxes de la llicència municipal i de l’etiqueta energètica, ni les despeses d’obtenció de l’IITE i del CEE. Tampoc ho són el cost de redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosi i certificats, tots ells necessaris prèviament a la sol·licitud del préstec.

Quins són els imports i condicions dels ajuts?

Entre altres condicions, les bases estableixen un interès del 2% fix, amb un termini màxim d’amortització de 15 anys. S’estableixen uns imports mínims de 30.000€ per comunitat i un màxim 20.000€ per habitatge. 

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de novembre de 2020, o abans d’aquesta data si s’exhaureix la dotació pressupostària assignada a la convocatòria. Si a la data de finalització del termini no s’ha exhaurit la dotació pressupostària, es podrà prorrogar.

Si voleu reduir el consum energètic del vostre edificis, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari

Close Menu