Nova convocatòria d’ajuts per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Nova convocatòria d’ajuts per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Recentment s’ha publicat al DOGC la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per a l’any 2020.

Els ajuts volen ser un estímul perquè les comunitats de propietaris puguin realitzar les obres de rehabilitació en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici i mantenir el parc d’habitatges en condicions òptimes.

A continuació en destaquem els aspectes més rellevants.

Quines actuacions poden rebre l’ajut?

A les bases es recullen les actuacions susceptibles d’optar als préstecs:

1 Rehabilitació que afecta l’estat de conservació de l’edifici
2 Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat
3 Millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat 

Quin en poden ser els beneficiaris?

Les comunitats de propietaris solvents, amb índex de morositat inferior al ≤5%, tot i que hi pot haver casos especials que es poden considerar. 

Quins requisits s’han de complir?

Els edificis d’habitatges han de complir el següents requisits en tota la fase del procediment:

  1. a) Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge (no computa la planta baixa amb ús diferent del d’habitatge)
  2. b) Com a mínim el 50% dels habitatges han d’estar destinats a domicili habitual i permanent (propietaris o llogaters)

Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i l’Etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit. 

Quin és el pressupost protegible?

El pressupost protegible de les obres està constituït per:

a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial
b) Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra
c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió degudament justificades
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals

No són protegibles l’impost sobre construccions i obres (ICIO), les taxes de la llicència municipal i de l’etiqueta energètica, ni les despeses d’obtenció de l’IITE i del CEE. Tampoc ho són el cost de redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosi i certificats, tots ells necessaris prèviament a la sol·licitud del préstec.

Quins són els imports i condicions dels ajuts?

Entre altres condicions, les bases estableixen un interès del 2% fix, amb un termini màxim d’amortització de 15 anys. S’estableixen uns imports mínims de 30.000€ per comunitat i un màxim 20.000€ per habitatge. 

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de novembre de 2020, o abans d’aquesta data si s’exhaureix la dotació pressupostària assignada a la convocatòria. Si a la data de finalització del termini no s’ha exhaurit la dotació pressupostària, es podrà prorrogar.

Si voleu reduir el consum energètic del vostre edificis, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari